Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SIOUBIZ.PL

§1. Definicje i akronimy Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.) PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.sioubiz.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza spółkę Proeuro s.c. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Kalinowa 23, kod pocztowy: 58-500, posługującego się numerem Regon: 022355134 , Nip: 6112734118. ; adres poczty elektronicznej: sklep@sioubiz.pl, telefon: +44 7514993130

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) UŚOR – oznacza ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz. 455)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.sioubiz.pl

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.sioubiz.pl jest handel detaliczny produktami, w tym akcesoriami do upraw, nawozami, materiałem siewnym, środkami ochrony roślin oraz ziołami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące: a) połączenie z siecią internet, b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, c) włączona obsługa JavaScript oraz cookies, d) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

5. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie www.sioubiz.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §11 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

6. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.

7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sioubiz.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Dokonywać zakupu w Sklepie środków ochrony roślin (zawierać ze Sprzedawcą umowy sprzedaży środków ochrony roślin jako Kupujący) mogą jedynie takie osoby fizyczne, które: a) są pełnoletnie, b) są trzeźwe, c) ukończyły szkolenie w zakresie: stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 UŚOR, lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 UŚOR, lub integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 UŚOR lub, nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

9. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonującymi zakupu w Sklepie w celu związanym z ich działalnością gospodarczą, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na pole z napisem „Zarejestruj”, a następnie wypełnić oraz zatwierdzić formularz rejestracyjny.

4. W celu prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: a) adresu e-mail, b) hasła, c) imienia, d) nazwiska, e) nr. telefonu, f) ulicy, g) nr. domu, h) kod pocztowego, i) miejscowości, j) nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą). 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie www.sioubiz.pl zostaje zawarta po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika wpisanych danych poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów 

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.sioubiz.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach: a) za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe), b) za pomocą formularza zamówienia.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

4. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź za pomocą formularza zamówienia, należy po wyborze odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) kliknąć na pole z napisem „Do koszyka”, umieszczając w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku. W dalszej kolejności należy kliknąć na pole z napisem „Przejdź do kasy”, przechodząc w ten sposób do podstrony z listą wybranych produktów. Po sprawdzeniu zgodności treści listy z dokonanym wyborem, kliknąć należy na pole z napisem „DO KASY”, przechodząc w ten sposób do podstrony ze swoimi danymi. Następnie, po kliknięciu na pole z napisem „DALEJ” wybrać należy formę płatności oraz doręczenia. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy ponownie kliknąć na pole z napisem „DALEJ”, aby przejść do podstrony z podsumowaniem treści zamówienia. Po sprawdzeniu podanych do wysyłki danych oraz wybranych opcji, niezbędne jest przekazanie treści zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „Złóż zamówienie”. Przyjęcie złożonego przez Użytkownika zamówienia do realizacji (a tym samym zawarcie umowy sprzedaży), następuje w momencie potwierdzenia otrzymania jego treści przez Sprzedawcę. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polega na wysłaniu przez Sprzedawcę do Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej dane teleadresowe Sprzedawcy, a także opis przedmiotu zawartej na odległość umowy oraz wybranego przez Kupującego sposobu płatności i dostawy.

5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a) gotówka przy odbiorze przesyłki od kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej; b) osobiście przy odbiorze towaru w dostępnych punktach odbioru. W przypadku tej formy dostawy i płatności zamówienia poniżej 500zł oraz zamówienia przekraczające 31kg wagi wymagają pokrycia kosztów przesyłki c) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy; d) przedpłata za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu za pośrednictwem serwisu Shoper Płatności; e) Dostępne formy płatności kartami płatniczymi takimi jak Visa, Visa Electro, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl).

8. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank Bank: PKO S.A. pod numerem 27195000012006087121900002. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia znajdującego się w treści wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji, gdyż może to przyspieszyć dostarczenie przesyłki do Kupującego.

9. Towar dostarczany jest Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. O wysłaniu produktu, numerze przesyłki oraz wystawionej faktury/rachunku Sprzedawca informuje Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej bądź Poczcie Polskiej.

§5. Dostawa towaru

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): firm kurierskich „DPD” i „FEDEX” bądź Poczty Polskiej.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy.

3. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

4. Koszty sposobów dostawy dostępnych w Sklepie przy zamówieniu towarów o łącznej wadze nieprzekraczającej 31,5 kg są następujące: a) odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przelewem na konto – 15,99 zł; b) odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przy odbiorze zamówienia – 18,98 zł; c) paczka dla płacących przelewem (Poczta Polska) – 16,00 zł; d) przesyłka priorytetowa za pobraniem dla płacących przy odbiorze (Poczta Polska) – 18,50 zł; e) list priorytetowy dla płacących na konto (Poczta Polska) – 8,00 zł; f) przesyłka kurierska FEDEX dla płacących na konto sklepu – 16,99 zł; g) przesyłka kurierska FEDEX dla płacących przy odbiorze -19,99 zł; h) odbiór osobisty w oddziale DPD dla płacących przy odbiorze zamówienia – 20,16 zł; i) przesyłka kurierska DPD dla płacących przy odbiorze – 23,19 zł; j) odbiór osobisty w oddziale firmy DPD dla płacących przelewem na konto – 17,49 zł; k) przesyłka kurierska DPD dla płacących na konto sklepu – 18,50 zł; l) paczkomat firmy InPost - 11,00 zł. 5. Koszty sposobów dostawy dostępnych w Sklepie przy zamówieniu towarów o łącznej wadze przekraczającej 31,5 kg są następujące: a) odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przelewem na konto – 140 zł; b) odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przy odbiorze zamówienia – 160 zł; c) przesyłka kurierska FEDEX dla płacących na konto sklepu – 160 zł; d) przesyłka kurierska FEDEX dla płacących przy odbiorze - 180 zł; 6. Przy zawarciu umowy sprzedaży dotyczącej produktów o łącznej wartości przewyższającej kwotę 500 zł i jednocześnie łącznej wadze nieprzekraczającej 31,5 kg dostawa jest bezpłatna. W opcję darmowej dostawy wlicza się jedna paczka do 30kg o standardowych wymiarach określonych przez wybrana firmę kurierską.

Uwaga ! Cena wysyłki może ulec zmianie jeżeli w zamówieniu są produkty które zgodnie z regulaminem firmy przewozowej są traktowane jako elementy niestandardowy. W przypadku zmiany ceny wysyłki niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko jeśli produkt nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.  Produkt nie nosi trwałych śladów użytkowania w rozumieniu takim, że będzie dostarczony w stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż jako nowy produkt. W przypadku, gdy do zakupionego towaru dodawany był inny produkt gratis lub po obniżonej cenie, należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@sioubiz.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres: Proeuro s.c. 58-500 Jelenia Góra ul. Kalinowa 23. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: Proeuro s.c. 58-500 Jelenia Góra ul. Kalinowa 23.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Z uwagi na fakt, iż ustawa o prawach konsumenta nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców, nie mają oni możliwości skorzystania z przywileju odstąpienia od umowy. Zwroty towaru z mocy odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciagu 14 dni nie są uwzględnianie jeśli zakupu dokonał przedsiębiorca. 

8. Odebranie towaru jest obowiązkiem kupującego przy umowie sprzedaży. Sprzedawca może nieodebraną rzecz oddać na przechowanie na koszt kupującego.
Zawierając umowę sprzedaży kupujący zobowiązuje się nie tylko do zapłaty ceny, ale również do odebrania zakupionej rzeczy. Z kolei sprzedawca jest obowiązany do przeniesienia własności oraz wydania przedmiotu sprzedaży.

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Oprócz tego sprzedawca ma możliwość sprzedać rzecz na rachunek kupującego,

9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do odsyłanego towaru paragonu, faktury VAT lub wydruku złożonego zamówienia gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obniżenia kwoty zwrotu w przypadku folii odbijającej światło jeśli kupujący wybrał przesyłkę standardową nie na rolce.  

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r. a) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego). b) Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 535055930, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: Proeuro s.c. 58-500 Jelenia Góra ul. Kalinowa 23 albo pocztą elektroniczną na adres: sklep@sioubiz.pl). c) Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. d) Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: Proeuro s.c. 58-560 Jelenia Góra Po Box 69 e) Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru. f) Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. g) Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

§8.Reklamacja usługi kurierskiej

Przy odbiorze jeśli zauważymy jakiekolwiek wgniecenie  na opakowaniu robimy zdjęcia przesyłki z zewnątrz. Najlepiej w tym wypadku rozpakować przesyłkę przy kurierze sprawdzić zawartości i jeśli są uszkodzenia lub braki zrobić zdjęcia i spisać protokół szkody. Jeśli nie chcemy otwierać przesyłki przy dostawcy po rozpakowaniu w domu i zauważeniu uszkodzeń lub braków od razu sporządzamy protokół szkody online ( na dole strony znajdą Państwo linki )  dołączając dokumentację zdjęciową.  Po otworzeniu przesyłki robimy zdjęcia jak wyglada w środku oraz fotografujemy uszkodzone produkty. Proszę pamiętać aby protokół szkody sporządzić w dniu dostawy przesyłki inaczej reklamacja nie będzie uznana.

WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I/LUB BRAKI w zawartości przesyłki należy zgłaszać telefonicznie (pon-pt 9:00-17:00) lub mailowo jak najszybciej, jednak nie pózniej niż 3 dni od odbioru przesyłki.

W PRZYPADKU BRAKÓW W PACZCE LUB USZKODZEŃ / PODEJRZENIA USZKODZEŃ:
W trakcie odbioru przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie (np. produkty podatne na uszkodzenia, szkło, plastik itp., lub paczka nosi jakiekolwiek ślady uszkodzenia np. zerwana taśma).
W przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub podejrzewamy uszkodzenie prosimy o zadanie komisyjnego otwarcia przy kurierze i sporządzenie protokołu szkody (uwzględniając NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE i RODZAJE ZABEZPIECZENIA produktów w paczce) oraz o jak najszybszy kontakt z nami w celu wyjaśnienia sprawy.

Sporządzenie protokołu szkody w dniu doręczenia przesyłki ( Z wpisaniem w protokole wartości 0 (ZERO)-DNI OD DORĘCZENIA lub daty sporządzenia protokołu szkody takiej jak data odbiory przesyłki  ) jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji (NIE MA MOŻLIWOŚCI REKLAMOWANIA TOWARU ZNISZCZONEGO W TRANSPORCIE BEZ WSPOMNIANEGO PROTOKOŁU). W przypadku protokołu online musi on być sporządzony w tym samy dniu w którym nastąpiło doręczenia przesyłki ( linki znajdują się na dole strony.)


PROSIMY O WPISYWANIE NA PROTOKOLE PACZKA-USZKODZONA (KAŻDE WGNIECENIE, ODKSZTAŁCENIE, ROZERWANIE KARTONU – NAWET DROBNE !) BRAK TEGO WPISU MOŻE SPOWODOWAĆ ODRZUCENIE REKLAMACJI.

W razie braków (niezgodność paragonu z zawartością paczki) również należy sporządzić protokół szkody.
Gdy zaistnieje jedna z powyższych sytuacji i protokół nie zostanie spisany przy odbiorze, należy pilnie skontaktować się z oddziałem firmy kurierskiej i zażadac natychmiastowego przyjazdu kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody lub sporządzić protokół szkody online ( linki do reklamacji znajdują się na dole strony)
Sporządzenie protokołu jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji (nie ma możliwości reklamowania towaru bez wspomnianego protokołu).
Aby reklamacja była uwzględniona na protokole musi być zaznaczona opcja: 0-dni od dostarczenia lub protokół sporządzony podczas dostarczenia. W przypadku protokołu online musi on być sporządzony w tym samy dniu w którym nastąpiło doręczenia przesyłki.
W przypadku reklamowania przesyłki, prosimy również o zaznaczenie na protokole szkody, że opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone, w przypadku lekkiego bądź całkowitego zgniecenia narożnika lub boku paczki.
Prosimy o zaznaczanie tej opcji nawet jeśli paczka wygląda na nienaruszoną.
Przyśpieszy to odzyskanie poniesionej straty: towaru/pieniędzy.

W przypadku kuriera Inpost po złożeniu protokołu szkody online prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail która otrzymali Państwo od firmy Inpost jako potwierdzenie złożenia protokołu szkody. 

Formularze reklamacyjne online:

Protokół szkody Kurier INPOST

Reklamacja Kurier INPOST

Protokół szkody Kurier DPD

Reklamacja kurier DPD

Protokół szkody Kurier FEDEX

Reklamacja Kurier Fedex

 

 

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy). 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§10. Polityka danych osobowych oraz cookies   

Drogi Użytkowniku
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest spółka Proeuro s.c ul. Jagiellońska 26e/9 58-560 Jelenia Góra , regon, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@sioubiz.pl

 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe, Proeuro s.c gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Administratorem tych danych jest Proeuro s.c. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Proeuro s.c w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży oraz archiwizacji. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będzie otrzymywał od Proeuro s.c informacji marketingowych. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Proeuro s.c oraz jej partnerów. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych serwisu oraz partnerów Proeuro s.c. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Proeuro s.c. zapewnia użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Proeuro s.c należycie chroni gromadzone dane osobowe poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez formularz oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

 

§11. Postanowienia końcowe 

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.sioubiz.pl/warunki-sprzedazy.html i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.

8. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 01-09-2018 r.

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
1.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości _____ % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy ma ważność _____ dni / jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie/ w terminie ____ dni po wystawieniu opinii.
1.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium